سفارش تبلیغ
صبا

جدیدترین ها

• •

از آنجا که تعریف یکسانی از کیفیت سود وجود ندارد ، لذا معیار ارزیابی یکسانی نیز وجود ندارد . بطور کلی معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوط به آن را که در سال 2003 توسط شیپر و وینسنت[1] ارائه شده به صورت جدول زیر طبقه بندی کرد :

جدول (1-2) معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی

اجزای مربوطه

الف)مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگیهای سود

1-پایداری

3-نوسان پذیری

2-قابلیت پیش بینی

ب)مفهوم کیفیت سود براساس رابطه بین سود و اقلام تعهدی و وجه نقد

1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی به سود

2-تغییر در کل اقلام تعهدی

3-پیش بینی اجزا اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

4-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی

ج)مفهوم کیفیت سود براساس ویژگی های کیفی چارچوب نظری هیات استانداردهای حسابداری مالی [2]

مربوط بودن و قابلیت اتکاء بودن

د)مفهوم کیفیت سود براساس تاثیر گذاری در تصمیم

1-قضاوتها و براوردها ، معیاری معکوس از کیفیت سود .

2-رابطه معکوس بین کیفیت سود و تغییر استانداردهای حسابداری

منبع:( شیپر و وینسنت[3]، 2003،ص 101)

دلیل اصلی تهیه و ارائه صورت جریان وجوه نقد تاریخی در سطح واحد انتفاعی این است که به سهامداران و اعتبار دهندگان امکان می دهد که واحد انتفاعی را با فرض تداوم فعالیت آن ارزشیابی کنند . این ارزش می تواند در مدل سرمایه گذاری هر یک از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان گنجانده شود و مبنای تصمیم گیری قرار گیرد .

«صورت جریان وجوه نقد تجزیه و تحلیل های قوی از فرصت ها و ریسک هایی که ترازنامه و صورت سود و زیان قادر به نشان دادن آنها نیستند ارائه می نماید . در تمامی مراحل توسعه و مشکلاتی که شرکت با آنها روبرو می شود ، انعطاف پذیری مالی یک عامل اساسی برای حل آن مشکلات می باشد صورت جریان وجوه نقد بهترین ابزار برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی می باشد» (فریدسون و آلوارز[4] ، 2002 ).

 

5-2 تاریخچه مطالعاتی

حساس یگانه (1389) درتحقیقی با عنوان رابطه بین اظهارنظرحسابرس، حاکمیت شرکتی و کیفیت اطلاعات حسابداری دریافت که رابطه مهمی بین حاکمیت شرکتی درشرکت با نسبت حاکمیت متوسط و ضعیف و اظهارنظرمقبول حسابرس وجود دارد. اما رابطه ای بین مشتریان با نسبت حاکمیت شرکتی قوی و اظهارنظرمقبول حسابرس دیده نمی شود.

حسینی(1388) در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین کیفیت افشاء (قابلیت اتکاء و به موقع بودن) و مدیریت سود دریافت که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داروجود دارد و حاکی ازوجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی ومدیریت سود می باشد.

رهبری(1383)در تحقیقی با عنوان وضعیت حاکمیت شرکتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس بهادار ایران ومقایسه آن با کشورهای جهان دریافت که حقوق سهامداران در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران ، رعایت نمی شود.

مرفوع(1385)در تحقیقی با عنوان رابطه اعضای غیرموظف هیأت مدیره وسرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها دریافت که مدیران غیرموظف وسرمایه گذاران نهادی در اثرگذاری بر پیش بینی سود شرکت هانقش بسیارضعیفی دارند.

اصلانی(1385)در تحقیقی با عنوان حاکمیت شرکتی وروش های تأمین مالی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دریافت که با افزایش تمرکز مالکیت برمیزان اتکا به تأمین مالی ازطریق ایجادبدهی به مقدار قابل توجهی افزوده می شود ، یعنی برطبق همان قاعده کلی ،همانند دیگر کشورهای دنیا در ایران نیز سهامداران عمده نمی خواهد کنترل بر شرکترا ازدست بدهند

اسماعیلزاده مقری(1389)در تحقیقی با عنوان بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در بورس اوراق بهادار تهران دریافت که یک حاکمیت شرکتی مطلوب منجربه افزایش کیفیت سود میشود

توکلی(1388)در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ویژگی های شرکت وکیفیت حاکمیت شرکتی    دریافت که بین ویژگی های شرکت وشاخص هیئت مدیره ، رابطه وجوددارد .

? بین ویژگی های شرکت وشاخص کمیته های فرعی هیأت مدیره ، رابطه وجوددارد.

? بین ویژگی های شرکت وشاخص کمیته حسابرسی ، رابطه وجوددارد.

? بین ویژگی های شرکت وشاخص کل ( ترکیبی ازسه شاخص قبلی ) ، رابطه وجودارد.

 

نیکومرام(1389)در تحقیقی با عنوان ارائه الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود    دریافت که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی،رابطه معناداری باکیفیت سوددارد.

 

جدول 2-1- در خارج کشور

ردیف

نام محقق

سال تحقیق

موضوع تحقیق

نتایج تحقیق

9

عمر الفروغ و دیگران

2013

ارتباط بین بازده بازار ، حاکمیت شرکتی و مدیریت سود

مدیریت سود
تأثیر منفی قابل توجهی بربازده بازار دارد

اندازه هیئت مدیره دارای قدرت بیشتری نسبت به مالکیت نهادی در بازداری مدیریت سود است.

10

مادهوماتی و همکاران

2013

ارتباط بین کیفیت سود و حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت

افشا اقلام تعهدی اختیاری به عنوان کیفیت سود بررسی شد و در آن شرکت های با عمکرد قوی تر به افشائ کامل اطلاعات پرداختند و برای رسیدن به حاکمیت بهتر نیاز به افشائ کاملتری بود.

11

کین وای لی و [5] دیگران

2008

ساختار سازمانی و مدیریت سود

اثرمتقابلی بین ساختارحاکمیت شرکتی وارتباط سازمانی دراثر کیفیت سود وجود دارد

12

جرالد جی لوبو [6]

2001

کیفیت افشا و مدیریت سود

تأیید فرضیه رابطه معکوس کیفیت افشا و مدیریت سود

13

رامیسی و مدر

2005

رابطه بین حاکمیت شرکتی( تعداداعضای هیأت مدیره ، تعداد مدیران مستقل ودرصد مالکیت اعضای هیأت مدیره) وکیفیت سود

وجود یک رابطه غیرخطی بین مالکیت سهام مدیریتی و کیفیت سود

وجود یک رابطه مثبت بین نسبت مدیران غیرموظف درهیأت مدیره وکیفیت سود

عدم وجودرابطه بین اندازه هیأت مدیره و کیفیت سود

14

سی مارک

2008

حاکمیت شرکتی و کیفیت سود

برای مدیران هیچ انگیزه ای برای ارائه غیرواقعی  وضعیت شرکتب رای سهامداران وجودنخواهدداشت

اگرانگیزه های آنهابطورکاملدرراستای منافع سهامدارانباشد.

15

هرتادو

2001

تاثیر مالکیت نهادی بر کیفیت سود

شرکتهای با مالکیت نهادی بزرگتر وسهامداران عمده بیشتردارای اقلام تعهدی اختیاری کمتر و در نتیجه کیفیت سود بالاتر می باشند

 

 
[1].Schipper , Vincent

[2].Financial Accounting Standard Board (FASB)

[3]. Schipper, K& L. Vincent

[4].Fridson & Alvarez 

[5]. Kin Lo et al

[6]. Lobo